• 21.04.2021 19:06

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Заштитата на природата како хибридна закана

Вооружените сили се соочуваат со притисоци од различни интереси. Тензиите постојат внатрешно со другите владини агенции и надворешно со невладините организации и јавноста. Клучно е да се заштитат предвидените потреби на следната генерација на воени системи за вооружување, тактики и обука. За овие потреби да бидат задоволени ќе биде потребен поголем физички простор специјално одреден за овие намени.

Сепак, вооружените сили имаат социјална лиценца за работа, што вклучува придржување кон законите и прописите за заштита на животната средина. Потребата за одредена мисија може да има предност пред заштитата на животната средина во ограничени ситуации, но специјалистите за заштита на животната средина обезбедуваат професионално управување со националните области за обука. Националните политики и планови обезбедуваат јасни насоки за спречување на загадувањето, управување со флората и фауната, управувањето со отпадот и други клучни функционални области.

Хибридните тактики, како што се дезинформациите за заштита на животната средина, не се случаен редослед на импровизации, но одразуваат наредба зад агендата за нарушување на националното и НАТО колективното дејствување.

НАТО и партнерските нации мора да ги прилагодат новите стратешки позиции како одговор на хибридните закани, да вклучат тактики поврзани со заштитата на животната средина, кои не се вообичаени пристапиза истите. Комплексни правни прашања за заштита на животната средина даваат силна студија на случај за тоа како стратешка информативна кампања „Lawfare“ може да создаде страшно оружје со значајни оперативни и стратешки влијанија.

НАТО државите треба да имаат обука и усогласеност со правилата и стандардите за заштита на животната средина за да се победи оваа закана. Стандардите на НАТО служат за две цели:

а) му дозволи на НАТО да спроведе јасна стратешка комуникација што е вистинита; и

б) обезбеди информации за одбрана ако треба да има трибунал. Кога државите членки на НАТО ги исполнуваат највисоките стандарди за заштита на животната средина, тогаш условите се оптимални за ефективна стратешка комуникација.

Конзистентната примена на најдобрите практики за заштита на животната средина го оклопува НАТО и од хибридни и од вистински закани за напад. Надминувањето и на хибридните и на реалните закани за заштита на животната средина е сценарио за победа, што ќе ги заштити воените способности на НАТО од напади, исклучување или загуба.