• 25.06.2021 07:56

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Интегрираното управување со ризик

Современите социјални процеси во голема мера го трансформираа начинот на работење на компаниите и ја наметнуваат потребата за воспоставување корпоративна безбедност како функција што се рефлектира пред се во воспоставувањето на безбедносни системи. Корпоративната безбедност е важна бидејќи сеопфатно се занимава со безбедноста на сите витални вредности и сегменти на една организација, а интегрираното управување со ризиците е од клучно значење.

1. Што значи интегрирано управување со ризик?

Интегрираното управување со ризик е посебен концепт на управување со ризик во рамките на компаниите. Суштината на овој концепт е да се покријат сите ризици со кои се соочуваат компаниите во нивниот бизнис преку поширок и посеопфатен пристап. На тој начин се идентификуваат потенцијални проблеми, се предвидуваат загуби, се даваат предлози и се наоѓаат решенија за нивна контрола и елиминација.

2. Кои се најчестите безбедносни ризици во организациите и која е најчестата почетна точка?

Организациите се соочуваат со различни безбедносни ризици кои произлегуваат и од надворешни и од внатрешни фактори. Можеме да ги групираме споменатите ризици, така што имаме ризици од општи деловни активности, ризици од областа на безбедноста и здравјето при работа, законски ризици, ризици од незаконско постапување, ризици од пожари, експлозии, природни непогоди и други несреќи, еколошки ризици, ризици во процесот.управување со човечки ресурси, како и растечките ризици во областа на ИКТ системите.

Дали во Република Македонија има воспоставено корпоративна безбедност како функција што се рефлектира пред се во воспоставувањето на безбедносни системи? Колку корпоративната безбедност е важна за една копанија во нашата земја? Колку компаниите ги препознаваат витални вредности и сегменти на својата организација, и дали интегрираното управување со ризиците за нив е од клучно значење?